rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się 30 marca 2017 roku., zgodnie z terminami zamieszczonymi w Zarządzeniu Nr 5928/2017/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

 

1.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni :

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1 2 3 4
 

1.

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 30 marca 2017 r.

do 12 kwietnia 2017 r.

do godz. 16.00

 

 

 

od 1 czerwca  2017 r.

do 7 czerwca 2017 r.

do godz. 16.00

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

 

 

25 kwietnia 2017 r.

o godz. 15.00

 

14 czerwca 2017 r.

o godz.15.00

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

5 maja 2017 r.

o godz. 15.00

 

21 czerwca 2017 r.

o godz.15.00

 

4.

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca

 

 

x

 

29 sierpnia 2017 r.

o godz.15.00

 

 

  1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

 

1)  dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której

o przyjęcie ubiega się – 55 pkt. – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole

podstawowej;

2)   dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie

stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.;

3)   dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega

się  w  roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;

4)  dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów

prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej
5 godzin dziennie – 8 pkt.; – kryterium dotyczy tylko przedszkoli;

5)  dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy

od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.;

6)   przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie  ubiega się dziecko jest  najbliżej

położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od  jego miejsca zamieszkania

lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  –

2 pkt.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

 

  • oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
  • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
  • oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego  dziecka  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
  • oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej;
  • oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
  • oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

 

 

Szczegółowe informacje : Wydział Edukacji, tel. :

58 66 88 459

58 66 88 461

58 66 88 458